ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI
KAMU YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI, ÖZEL YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI VE TIP MESLEKLERİ BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Özel Hastane Açılış İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi, 3 gün
2-Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
3-Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde;1/500 ve 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje,
4-Yapı kullanma izin belgesi,
5-Yangın raporu,
6-Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin bir örneği,
7-Ruhsat harcını tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındısı,
8-Depreme dayanıklılık raporu,
9-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği,
10-Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşme örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret sicil odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme ve diplomasının örneği,
11-Ek-3' e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,
12-Ek-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
13-Ek-5'e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
14-Ek-6' ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi,
15-İlgili dal uzmanlarının raporu
2 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Başlayışı İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Noter tasdikli mesul müdürlük veya mesul müdür yardımcılığı sözleşmesi,
3-Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge,
4-Nüfus cüzdan örneği,
5-Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği,
6-2 adet vesikalık fotoğraf,
7-Adli sicil kaydı,
8-Tabip odası kayıt belgesi,
9-İkametgah belgesi
3 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdürlük belgesi aslı
3-Personel çalışma belgesi aslı
4-Faaliyet izin belgesi aslı
5-İhbarname
4 Özel Hastane Doktor Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploma (İlimizde görev yapmışsa istenmez.)
4-Uzmanlık belgesi (İlimizde görev yapmışsa istenmez.)
5-Sağlık mensupları fişi
6-İhbarname
7-Nüfus cüzdan örneği (İlimizde görev yapmışsa istenmez.)
8-İkametgah senedi (İlimizde görev yapmışsa istenmez.)
9-Doktor Bilgi Bankası Çıktısı)
10-Sözleşme
11-Ek sözleşme
12-İmza beyanı
13-Personel çalışma belgesi aslı
5 Özel Hastane Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploma
4-Sağlık mensupları fişi
5-İhbarname
6-Nüfus cüzdan örneği
7-İkametgah senedi
8-Sözleşme
9-Ek sözleşme
10-İmza beyanı
11-Personel çalışma belgesi aslı
12-Ek Sözleşme
6 Özel Hastane Doktor Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı
3-İhbarname
7 Özel Hastane Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
3-Personel çalışma belgesi aslı
8 Özel Hastane Adres Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-İlgili belediyenin yazısı
3-Banka dekontu
4-Faaliyet izin belgesi aslı
5-Ruhsat aslı
6-Mesul müdürlük belgesi aslı,
7-Mesul müdür yardımcı belgesi aslı
9 Özel Hastane İsim Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Ticaret sicil gazetesi
3-Banka dekontu
4-Faaliyet izin belgesi aslı
5-Ruhsat aslı
6-Mesul müdürlük belgesi aslı
7-Mesul müdür yardımcısı belgesi aslı
10 Özel Tıp Merkezi Başvuru İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 3 gün
2-Ön izin belgesi
3-Ön izne esas mimari proje
4-Yapı kullanma izin belgesi
5-Yangın raporu,
6-Depreme dayanıklılık raporu
7-Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri
8-Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler
9-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin
noter tasdikli örneği,
10-Cerrahi müdahale birimi varsa yoğun bakım
sözleşmesi
11-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri
12-Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak
belirtildiği liste
13-Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşmeler
14-Tıbbi atık sözleşmesi
15-Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler
11 Özel Poliklinik Başvuru İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 3 gün
2-Yapı kullanma izin belgesi
3-Depreme dayanıklılık raporu
4-Otopark yeri ayrıldığına dair belediyeden alınan yazı
5-Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri
6-Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler
7-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya 112'den alınan yazı
8-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri
9-Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı
olarak belirtildiği liste
10-Tıbbi atık sözleşmesi
11-Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler
12-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri
12 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Mesul Müdür Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği,
4-Sağlık mensupları fişi
5-İhbarname
6-Nüfus cüzdanı örneği
7-İkametgah senedi
8-Oda kayıt belgesi
9-4 adet fotoğraf
10-Savcılık belgesi
10-Mesul müdürlük sözleşmesi
11-Ek sözleşme
12-İmza beyanı
13 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Doktor Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploma ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği,
4-Sağlık mensupları fişi
5-İhbarname
6-Nüfus cüzdan örneği
7-İkametgah senedi
8-Oda kayıt belgesi
9-Ek sözleşme
10-İmza beyanı
11- 4 Fotoğraf
14 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdür beyanı
3-Matbu dilekçe
4-Diploma
5-Sağlık mensupları fişi
6-İhbarname
7-Nüfus cüzdanı örneği
8-İkametgah senedi
9-Ek sözleşme
10-İmza beyanı
11-4 Fotoğraf
15 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mesul Müdür Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdürlük belgesi aslı
3-Personel çalışma belgesi aslı
4-İhbarname
16 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı
3-İhbarname
17 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Branş İlavesi ve Düşürülmesi İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı
3-Malzeme listesi
4-Ek mahal raporu
5-Kroki
18 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mahal Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Ek mahal raporu
3-Kroki
19 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Şirket Ortağı Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı
3-Karar örneği
4-Ticaret sicil gazetesi aslı
5-Yeni şirket ortağı/ortaklarına ait diploma örnekleri
20 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı
3-Mesul müdürlük belgesi aslı
4-Tüm sağlık personeline ait personel çalışma belgesi asılları
5-Tüm personele ait ihbarnameler
6-Kapanış tutanağı
21 Özel Tıp Merkezi Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdür beyanı
3-Matbu Dilekçe
4-Diploma
5-Uzmanlık Belgesi
6-Sağlık Mensupları Fişi
7-İhbarname
8-Nüfus cüzdan sureti
9-İkametgah Senedi
10-Oda Kayıt Belgesi
11-Ek Sözleşme
12-İmza Beyanı
13-Fotoğraf
14-Şartların Devam Ettiğine Dair Dilekçe
15-Personel Listesi
16-Ameliyat Branş Listesi
17-Ameliyat Listesi
18-Ameliyat Branş Listesi
19-Hekimlere ait dilekçeler
22 Muayenehane Açılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Diploma
3-Uzmanlık Belgesi
4-Nüfus cüzdanı örneği
5-İkametgah Senedi
6-Sağlık Mensupları Fişi
7-İhbarname
8-Kira kontratı
9-Vergi Levhası
10-Oda kayıt belgesi
11-Tıbbi malzeme ve araç gereç listesi
12-Kroki
23 Muayenehane Kapanış İşlemleri Dilekçe 3 gün
İhbarname
Kapanış Tutanağı
24 Sağlık Kabini Açılış İşlemleri 1-Açılış dilekçesi 3 gün
2-Diploma
3-Soyadı farklılığı var ise belge
4-Nüfus cüzdanı sureti
5-İkametgah Senedi
6-Sağlık Mensupları Fişi
7-İhbarname
8-Tıbbi malzeme listesi
9-İlaç listesi
10-Verilecek hizmet listesi
11-Kroki
12-Mahal raporu
13-Kira kontratı
14-Vergi levhası
15-Tıbbi atık sözleşmesi
16-Fotoğraf
25 Sağlık Kabini Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Çalışma Uygunluk Belgesi Aslı
3-İhbarname
4-Tutanak
26 Optik Açılış İşlemleri 1-Açılış dilekçesi 3 gün
2-Diploma
3-Nüfus cüzdanı sureti
4-Sahibi şirket ise ticaret sicil gazetesi
5-Hizmet sözleşmesi
6-Fotoğraf
7-İkametgah senedi
8-Sağlık raporu
9-Kroki
10-Alet ve malzeme listesi
11-Yangın raporu
12-Mahal raporu
13-Kira kontratı
14-Vergi levhası
15-Sahip veya sahiplerinin doktor olmadıklarına dair beyan
16-Tabela fotoğrafı
27 Optik Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Ruhsatname Örneği
3-Nüfus cüzdanı sureti
4-İkametgah Senedi
5-Fotoğraf
6-Sağlık raporu
7-Alet ve malzeme listesi
8-Hizmet sözleşmesi
9-Mahal raporu
10-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı
11-Personel çalışma belgesi aslı
28 Optik Devir ve Sahip Değişikliği İşlemleri 1-Devir Sözleşmesi 3 gün
2-Kira kontratı
3-Vergi levhası
4-Hizmet sözleşmesi
5-Şirket ise ticaret sicil gazetesi şahıs ise
nüfus cüzdan örneği
6-Doktor olmadığına dair beyan
7-Yangına karşı alınan tedbirlerin halen korunduğuna
dair beyanname
8-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı
9-Personel çalışma belgesi aslı
29 Optik Adres Değişikliği İşlemleri 1-Mahal raporu 3 gün
2-Yangın raporu
3-Vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi
4-Kira kontratı
5-Kroki
6-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı
7-Personel çalışma belgesi aslı
30 Optik Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı
3-Personel çalışma belgesi aslı
4-Kapanış tutanağı
31 Laboratuvar Açılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-1/A Dilekçe
3-Ek 2 Dilekçe
4-Sağlık Mensupları Fişi
5-İhbarname
6-Diploma örneği
7-Uzmanlık belgesi örneği
8-Nüfus cüzdan örneği
9-Fotoğraf
10-İkametgah belgesi
11-Oda Kayıt Belgesi
12-Bildirim formu
13-Kimyasal madde listesi
14-Araç gereç listesi
15-Tahlil listesi
16-Cihaz lisans belgesi
17-Ruhsat harç makbuzu(Laboratuar İçin)
18-Ruhsat harç makbuzu(Personel İçin)
19-Taahhütname Ek 7
20-Taahhütname Ek 8
21-Evlilik cüzdanı örneği
22-Kroki
23-Mahal raporu
24-Ticaret sicil gazetesi örneği
25-Şirket ortaklarına ait imza sirküleri
26-Ticaret sicil memurluğu yazısı
27-Hazirun cetveli
28-Şirket ortağı diploma örnekleri
29-Kira sözleşmesi
30-Vergi levhası
32 Laboratuvar Cihaz İlavesi İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdür dilekçesi
3-Bildirim formu
4-Cihaz lisans belgesi
5-Kroki
6-Mahal raporu
7-Ruhsat fotokopisi
33 Laboratuvar Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploma
4-Sağlık mensupları fişi
5-İhbarname
6-Nüfus Cüzdanı Örneği
7-İkametgah senedi
8-Ek sözleşme
9-İmza beyanı
34 Laboratuvar Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
35 Laboratuvar Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Ruhsat aslı
3-İhbarname
4-Kapanış tutanağı
36 Diyaliz Merkezi Açılış -Cihaz Arttırma ve Azaltma İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Yapı kullanma izin belgesi
3-Tıbbi atık sözleşmesi
4-Yangın raporu
5-Proje
6-Sahibi şahıs ise nüfus cüzdanının noter tasdikli örneği , vakıf ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği, şirket ise şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararı örneği
7-Araç gereç listesi
8-Tüm personeli gösterir liste
9-Su sistem raporu
10-Su analiz raporu
11-Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal
edildiği ülkeyi gösterir liste
12-Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri
13-Jeneratörün KWA sını ve markasını belirten fatura örneği
14-İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu
37 Diyaliz Merkezinde Çalışacak Doktor ve Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Diploma
3-Tam gün sözleşmesi
4-Sertifika
5-Nüfus cüzdan örneği
6-İkametgah senedi
7-Sağlık mensupları fişi
8-İhbarname
9-Fotoğraf
10-İl Sağlık Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydını olup olmadığına dair belge
11-Oda Kayıt Belgesi
12-SSK İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için yazı
13-Emekli Sandığı İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydının olup olmadığına dair belge
14-Sağlık raporu
38 Diyaliz Merkezi Personel Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Diyaliz merkezinin yazısı
3-İhbarname
4-Personel Çalışma Belgesi
39 ÜYTE Merkezlerinin Açılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Kroki
3-Araç gereç listesi
4-Yangın raporu
5-Tıbbi atık toplama sözleşmesi
6-Tıbbi atık imha sözleşmesi
7-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin
noter tasdikli örneği
8-Yapı kullanma izin belgesi
9-Ticaret sicil gazetesi örneği
10-Gerekli personel listesi
40 ÜYTE Merkezinde Çalışacak Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-Diploma
3-Uzmanlık belgesi örneği
4-Nüfus cüzdan örneği
5-İkametgah Senedi
6-Sağlık mensupları fişi
7-İhbarname
8-Sabıka kaydı
41 ÜYTE Merkezinde Personel Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'
İLK MÜRACAAT İKİNCİ MÜRACAAT
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Dr. Ömer Faruk ERBAY
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdür Yard.
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş-34400 İSTANBUL
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 TEL:0 212 453 08 72
Faks Numarası 0216 580 98 59 TEL:0 212 453 08 72
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com istanbul.tedavi@gmail.com
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ HİZMET STANDARTI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Açılış İşlemleri 1-Dilekçe 3 Gün
2-Diploma
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İkametgah Senedi
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
6-İhbarname
7-Kira Kontratı veya Tapu Örneği
8-Vergi Levhası Noter Onaylı
9-Tabela Uygunluk Belgesi
10-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
11-Kroki 1/100 Ölçekli
12-Röntgen Cihazi Lisans İzin Belgesi
13-Faturalar
14-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
15-Acil İlaç Listesi
16-Tıbbi Atık Sözleşmesi
17-SDE Sertifikası varsa
18-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
19-Taahütname (Bünyesinde Dişle ilgili Laboratuvar varsa)
20-Denetim Raporu
2 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehanesi Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Uygunluk Belgesi Aslı
3-İhbarname
4-Tutanak
3 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açılış İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi, 3 Gün
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe
3-Kira Kontratı veya Tapu Örneği
4-Yangın raporu
5-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
6-Şirket Ortaklarına Ait Diploma
7-Vergi Levhası
8-Taahütname (Bünyesinde Dişle ilgili Laboratuvar varsa)
9-Tabela Uygunluk Belgesi
10-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
11-Acil İlaç Listesi
12-Mesul Müdürlük Sözleşmesi
13-Kroki 1/100 Ölçekli
14-Röntgen Cihazı Lisans Belgesi
15-Faturalar
16-Tıbbi Atık Sözleşmesi
17-Denetim Raporu
4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Diploma
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İkametgah Senedi
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
6-İhbarname
7-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
8-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
9-SDE Sertifikası Varsa
5 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Mesul müdürlük belgesi aslı
3-İhbarname
6 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Diploma
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İkametgah Senedi
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
6-İhbarname
7-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
8-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
9-SDE Sertifikası Varsa
7 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe (Doktara ait) 1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe
3-Personel Çalışma Belgesi Aslı
4-İhbarname
8 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirket Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Uygunluk Belgesi Aslı
3-Ticaret Sicil Gazetesi
4-Ortaklara ait Diploma
5-İsim Değişikliğinde Ortaklar Kararı
6-Vergi Levhası
7-Tabela Uygunluk Belgesi
9 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 3 Gün
2-Uygunluk Belgesi Aslı
3-Mesul Müdürlük Belgesi Aslı
4-Personel Çalışma Belgesi Aslı
5-İhbarname
6-Tutanak (Kapanış için)
10 Özel Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatlandırma İşlemleri 1-Dilekçe Mesul Müdüre ait 3 Gün
2-Diploma
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İkametgah Senedi
5-Meslek Odası Kayıt Belgesi
6-Kroki 1/100 Ölçekli
7-Yangın Raporu
8-Sağlık Raporu
9-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
10-Fotoğraf Vesikalık 4 Adet
11-Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu
12-Akciger Grafisi (Büyük Boy)
13-Sağlık Mensupları Fişi
14-İhbarname
15-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi (Sahipleri Doktor veya Diş Protez Teknisyeni Olacak)
11 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe 1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe
3-Meslek Belgesi
4-Nüfus cüzdan örneği,
5-İkametgah Senedi
6-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
7-Sağlık Raporu
8-Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu
9-Akciger Grafisi (Büyük Boy)
10-İhbarname
11-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
12 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe 1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe
3-Personel Çalışma Belgesi Aslı
4-İhbarname
13 Özel Diş Protez Laboratuvarı Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe 2 GÜN
2-Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatnamesi Aslı
3-Personel Çalışma Belgesi Aslı
4-İhbarname
5-Tutanak
'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'
İLK MÜRACAAT İKİNCİ MÜRACAAT
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Dr.Ayşe Meltem KURT
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Ağız ve Diş Sağlığı Şb. Müdürü
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş 34400 İSTANBUL
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 TEL:0 212 453 09 06
Faks Numarası 0216 580 98 59 FAKS:0212 453 09 06
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com Email :agizdis@sm34.gov.tr
ECZACILIK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Eczanelerle ilgili vatandaş şikayetlerine dair işlemler Şikâyet sahibinin dilekçe ile başvurusu 30 GÜN
2 Yeni Eczane Açılış işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imxa bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
14-Bölge temsilcisi raporu
15-Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti
3 İlçe içinde eczane nakil işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-2 adet vesikalık fotoğraf
10-Toplum Sağlığı Merkezinden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
11-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
12-Bölge temsilcisi raporu
13-Ruhsatname aslı
14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti
4 Eczane Devir işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Toplum Sağlığı Merkezinden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
14-Bölge temsilcisi raporu
15-Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti
16-Noter devir sözleşmesi
17-Uyuşturucu Psikotrop İlaçlara ait tutanak
18- Ruhsatname aslı
5 Farklı İlçeden İlçemize eczane nakil işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-2 adet vesikalık fotoğraf
10-Toplum Sağlığı Merkezinden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
11-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
12-Bölge temsilcisi raporu
13-Ruhsatname aslı
14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti
6 Eczane kapanış işlemleri 1-Dilekçe 20 GÜN
2-Ruhsatname aslı
3-Kapanış Tutanağı
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak
5-Diğer ilaç ve Demirbaşların durumunu açıklar dilekçe
7 Evlilik Boşanma gibi nedenlerden dolayı eczane ruhsatnamesinde soyadı değişikliği işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Ruhsatname aslı
3-Evlenme nedeni ile soyadı değişikliği var ise evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti boşanma nedeni ile değişiklik var ise ilgili mahkeme karar fotokopisi
4-Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdan fotokopisi
8 Bitkisel drog satan aktar ve baharatçı açılış işlemleri 1- Dilekçe 20 GÜN
2-İkametgah senedi
3- nüfus cüzdan sureti
4-3 adet vesikalık fotoğraf
5-Dükkan krokisi
6-Grup başkanlığı raporu (iş yeri hakkında)
7-Satışını yapacağı bitkisel droglara ait liste
9 Bitkisel drog satan aktar ve baharatçı kapanış işlemleri 1- İzin Belgesi aslı 10 GÜN
2-Dilekçe
3-Kapanış Tutanağı
10 Özel Hastane Bünyesinde Eczane Açılış işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak İlçe Sağlık Müdürlüğünde onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet ve kat planı
14-Bölge temsilcisi raporu
15-Hastane Ruhsatı Fotokopisi
11 Özel Hastaneler için mesul müdür değişikliğine ait işlemler 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imxa bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Mesul müdürlük belgesini aslı
13-Eczacı odası kayıt belgesi
12 Ecza Deposu açılış işlemleri MESUL MÜDÜRE AİT BELGELER 30 GÜN
1-Dilekçe
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak İlçe Sağlık Müdürlüğünde onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-4 adet vesikalık fotoğraf
10-Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı
11-Eczacı odası kayıt belgesi
12-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi
13-Tebellüğ belgesi
ECZA DEPOSUNA AİT BELGELER
1-Dilekçe
2-Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi
3-Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler klavuzuna uygun olduğuna dair ilgili ilçe sağlık müdürlüğü, ecza odası bölge temsilcisinden, ecza depocuları derneğinden onaylı rapor
4-Depo bölümlerini ve techizatını gösteren kroki
5-Ticaret sicil gazetesinin aslı
6-İtfaiye raporu
7-Harç makbuzu
8-Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü Dekontu
13 Ecza Deposu kapanış işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Ruhsatname aslı ve mesul müdürlük belgesi
3-Kapanış Tutanağı
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak
14 Mümessil Ecza Deposu açılış işlemleri MESUL MÜDÜRE AİT BELGELER 30 GÜN
1-Dilekçe ,nüfus cüzdan sureti ve öz geçmiş
2-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
3-Göz raporu
4- Sağlık Raporu
5- Savcılık Belgesi
6-İkametgah senedi
7-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
8-2 adet vesikalık fotoğraf
9-Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı
10-Eczacı odası kayıt belgesi
11-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi
12-Tebellüğ belgesi
ECZA DEPOSUNA AİT BELGELER
1-Dilekçe
2-Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi
3-Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler klavuzuna uygun olduğuna dair ilgili sağlık grup başkanlığından, ecza odası bölge temsilcisinden, ecza depocuları derneğinden onaylı rapor
4-Depo bölümlerini ve techizatını gösteren kroki
5-Ecza deposunda yürütülecek faaliyetler ve ilaç listesi
6-İtfaiye raporu
7-Harç makbuzu
8-Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü Dekontu
15 Mümessil Ecza Deposu Kapanış işlemleri 1-Dilekçe 20 GÜN
2-Mümessillik izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi
3-Kapanış Tutanağı
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Dr. Hüseyin YILMAZ
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Sağlık Müdür Yrd.
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. Prof.Dr.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:9 Cağaloğlu
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 Tel: 0212 511 89 18
Faks Numarası 0216 580 98 59 Faks: 0212 511 89 18
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com
MALİ, TEDAVİ KONTROL VE TAHAKKUK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 YEŞİL KART SÖZLEŞMESİ 1) Eczacı odası Sözleşme metni 1 GÜN
2) Eczacı odası fesih yazısı
3) Fesih yazısı
4) Eczacı Sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe
5) SGK sözleşme fotokopisi
2 SAĞLIK PERSONELİ VE BAKMALA YÜKÜMLÜĞÜ OLDUĞU AİLE FERDLERİNİN REÇETELERİNİ KARŞILMAK ÜZERE YAPILAN ECZACILARLA YAPILAN SÖZLEŞME 1) Eczacı odası Sözleşme metni 1 GÜN
2) Eczacı odası fesih yazısı
3) Fesih yazısı
4) Eczacı Sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe
5) SGK sözleşme fotokopisi
3 YEŞİL KART REÇETE TESLİM 1) Dilekçe ile teslim 30 GÜN
2) Zarflar 50 adet reçete şeklinde hazırlanmalı
3) Zarflarda 1fatura aslı bir fotokopi 2 icmal listesi 2 adet muayene katılım listesi olmak teslim edilmelidir
4 PERSONEL REÇETE KONTROL 1) Dilekçe ile teslim 30 GÜN
2) Zarflarda 1 fatura aslı1 fotokopisi 2 adet icmal listesi bulunmalıdır
'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Dr.Hüseyin KOZANOĞLU
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü İl Sağ.Müd.Yardımcısı
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. Peykhane Cad.No:10 Çemberlitaş Fatih/ISTANBUL
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 0212 453 39 91
Faks Numarası 0216 580 98 59 0212 453 07 04
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com mudurluk@sm34.gov.tr
PERSONEL BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İl Dışı Sevk İşlemlerine Dair İşlemler: Hastanın dilekçe ile başvurusu 1gün
2 İlimiz dışında görev yapmakta olup, senelik izin, mazeret izni, sıhhi izin, eğitim kongre, görev, atama-nakil mehil müddeti gibi çeşitli nedenlerden dolayı ilimizde bulunan sağlık Kurum ve kuruluşlarında görevli Sağlık,Genel İdare, teknik Hizmetler sınıfı ve diğer tüm personelin hastalanmaları halinde, masraflarının kendi kurumlarınca karşılanacağından,Devlet Memurları Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ,9/A Maddesi uyarınca hasta sevk kağıtlarının ,ilgilinin bulunduğu ilçenin kaymakamlığından havale edilmek kaydıyla ,o yerdeki Toplum sağlığı Merkezlerince düzenlenmesi. Hastanın başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
1) Dilekçe (Kaymakamlık makamından havaleli)
2) İzin belgesi
3) Kimlik Fotokopisi.
4) Geçici görevli ise; görev belgesi
5) Sağlık karnesi fotokopisi
1 gün
3 A-postil İşlemleri
1-Rapor
2-Nüfus cüzdanı
1 gün
'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müraacat yerine ya da ikinci müraacat yerine başvurunuz.'
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Uzm.Dr Çiğdem Yazıcı Ersoy
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü İl Sağ.Md.Yrd.
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. Peykhane Cd.No:10 Fatih/İstanbul
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 212 453 07 07
Faks Numarası 0216 580 98 59 212 453 07 07
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com mudurluk@sm34.gov.tr
RUH SAĞLIĞI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Ruh hastalarının sevkleri Hastanın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavisinin yapılması için Kaymakamlık makamına hitaben yazılmış ve Toplum Sağlığı Merkezina havale edilmiş dilekçe 1 Ay
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı DR.E.NALAN YETKİN Uz Dr. Abdül Kadir TABO
Görev Ünvanı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı
Adresi Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. İstanbul Sağlık Müdürlüğü
Prof.Kazım Gürkan Cad. No:9 Cağaloğlu Fatih -İSTANBUL
Tel.Numarası 0216 580 98 57-58 Tel: 0 212 511 89 20
Faks Numarası 0216 580 98 59 Faks: 0 212 638 30 35
e-posta Adresi atasehirilcesaglik@gmail.com e-posta: ruh.saglik@sm34.gov.tr
EĞİTİM BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Okulda sağlık eğitimi (Okul Sağlığı Eğitimleri Protokolü kapsamı dışıdaki konularda istenen eğitimler için) Resmi yazı 15 Gün
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
1 ve 2
Nolu işler için
İLK MÜRACAAT YERİ İkinci Müracaat Yeri
DR.E.NALAN YETKİN Doç.Dr.Nureddin KARAKAŞ
Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı
Atatürk Mahallesi Vatan Cad.No:2 Ataşehir/İst. İstanbul Sağlık Müdürlüğü
Peykhane Cd. No:10 Fatih -İSTANBUL
0216 580 98 57-58 Tel: 0 212 516 87 25
0216 580 98 59 Faks:0 212 516 87 25
atasehirilcesaglik@gmail.com e-posta: egitim.sube@sm34.gov.tr