ATAŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Nüfus cüzdanı verilmesi

1-Nüfus cüzdanı talep belgesi,

2-Fotoğraf

5 DAKİKA

2

Uluslararası aile cüzdanı verilmesi

1-Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi,

2-Fotoğraf

15 DAKİKA

3

Kızlık soyadını kullanma talebi

1-Dilekçe

2 DAKİKA

4

Din

1-Dilekçe

2 DAKİKA

5

Nüfus kayıt örneği

1-Nüfus cüzdanı

2-Dilekçe

45 SANİYE

6

Mülki idare amirince verilen para cezaları

1-Savunma

-

7

Nüfus müdürünce verilen para cezaları

1- Savunma

5 DAKİKA

8

Bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması

1- Bilgi edinme başvuru formu veya dilekçe

-

9

Pasaport ve isim denklik belgesi almak için yapılan şahsi başvuruların karşılanması

1- Dilekçe

-

10

Osmanlıca ve Türkçe yazılı nüfus kütüklerinden kayıt verilmesi

1-İl, ilçe nüfus müdürlükleri ile mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde

-

11

Dayanak belgelerine ilişkin talepler

1-İl, ilçe nüfus müdürlükleri ile mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde

5 DAKİKA

12

Türk soylu yabancıların aile kütüklerine tescili ve yabancılara mahsus kimlik belgesi verilmesi

1- Türk soylu olduğuna dair belge,

2- Kişinin beyanını belirten bildirim formu

3- Diploma,

4- Pasaport,

5- İki adet fotoğraf,
6- Evliliğine ilişkin belge,
7- İkamet tezkeresi,

-

13

İstatistiksel bilgiler

1-Bilginin talep edildiği yazılı başvuru

-

14

Adres beyanı ile ilgili işlemler

1- Kişinin kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden biri.

2- Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre;

- Vekillik belgesi

- Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar

10 DAKİKA

15

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin verilmesi

Kişiler söz konusu olduğunda;

1-Kimliğini ispat edeceği bir belge

2- Yetki verildiğine dair vekillik belgesi

30 SANİYE

16

Türkiye'de en az altı ay süreli ikamet tezkeresi alan yabancılara kimlik numarası verilmesi

1- Kimliğini ispat edeceği bir belge

2- İkamet tezkeresi

-

17

KKTC vatandaşlarına yabancılara mahsus kimlik numarası verilmesi

1-Noter onaylı kimlik örneği

2-Form A-a

3 DAKİKA

18

Asya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının genel olarak
Türk vatandaşlığına alınmalarına ilişkin iş ve işlemler

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösteren resmi belge.

-

19

Asya, ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmalarına ilişkin işlemler

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösteren resmi belge.

-

20

Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

1- İsteği belirtir dilekçe
2- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra başka ülke vatandaşlığına geçmiş ise buna ait belge
3- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hali değişti ise buna ait belge

-

21

Göçmen olarak Türk vatandaşlığının
kazanılması

1- Serbest göçmen vizeli
pasaport
2- Emniyet Genel Müdürlüğünce
yaptırılan tahkikat yazısı
3- Uyrukluk ve aile kütüğüne
kayıt bildirgesi

-

22

Saklı nüfus işlemleri

1-Saklı nüfus ilmuhaberi(Vat-24)
2-Soruşturma Formu(Vat-25)
3-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı
4-Yaş tespit formu

5-Anne, baba, kardeş ve tanık ifadeleri

6- Muhtar ve aza ifadeleri

7- İki adet fotoğraf

10 DAKİKA

23

Ölen kardeşin nüfus kaydının kullanıldığı iddiası

1-Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge
2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri,
3-Diğer resmî dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri,
4- İlköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler

-

24

18 yaşından büyük bulunmuş özürlü kişilerin tescil işlemi

1-Mahkemece kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
2-Sağlık Kurulu Raporu
3-Doğum Tutanağı

4-Tahkikat Formu

BELGELER TAM İSE 15 DAKİKA

25

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

1-Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları

2- Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri

3-Askerlik terhis belgesi

4-Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı

5- Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları

6-Türkiye Cumhuriyeti pasaportları

7-Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul diploması, tasdikname veya diğer belgeler

8-Çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri.

-

26

Doğum işlemleri (nüfusa ilk kayıt)

1-Doğum Raporu (var ise)

6 DAKİKA

27

Evlenme

1-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
2- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3-Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
4- Rıza belgesi.
5- Vesikalık fotoğraf.
6-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

3 DAKİKA

28

Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocukların vatandaşlık durumunun tespiti ve tesciline ilişkin işlemler

1-Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı ise nüfus kütüklerine kayıtlı olduklarını gösterir belgeler

2-Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne ya da babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi

3-İlgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge

4-Doğum Tutanağı

10 DAKİKA

29

Türkiyede doğan ve ana veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamayan çocukların doğum yeri esasına göre vatandaşlık durumlarının incelenmesi

1-Türkiyede doğduğunu ve anne veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamadığını tespite dair belge

2- Doğum Tutanağı

10 DAKİKA

30

Türk vatandaşı olup olmadığı hususunda tereddüte düşülen kişilerin vatandaşlık durumlarının tespitine ilişkin işlemler

1-İlgili kurum yazısı
2-Türk vatandaşlığının ispatına ilişkin belgeler

-

31

K.K.T.C.vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Beyan dilekçesi,
2-Hangi tarihte ve hangi nedenle K.K.T.C. vatandaşlığını kazandığını gösterir belge,
3-Evli iseler eşinin, varsa reşit olmayan çocuklarının kimliklerine ilişkin belgelerin örnekleri
4-Aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin örnekleri.

-

32

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Açıklamalı nüfus kayıt örneği,
2-Halen vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimliğini ispatlayan belgenin noter tasdikli Türkce -tercümesi,
3-Yabancı hakkında yapılacak olan inceleme ve araştırma tutanakları

4-En son tarihli ikamet tezkeresi

5-Form dilekçe

-

33

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin işlemler

1- Dilekçe

2-Vatansız ise, ana babası bulunamıyor ise, bu duruma ispata yarayacak belge

-

34

Anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocukların Türk vatandaşlığını seçmek suretiyleTürk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Türk vatandaşlığını kaybetme tarihini ve sebebini, doğum tarihini ve yerini gösteren belge
2-Kayıptan sonra kazanılan uyrukluğa ilişkin belge
3-Yabancı ile evlenenlerde evliliğin başlama ve sona erme tarihlerini gösteren belge

-

35

Türk vatandaşlığını koruyarak yabancı bir devlet vatandaşlığına geçme izni veya yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olup da Türk vatandaşlığını koruma izni isteyen kişilere ilişkin işlemler

1-İzin almadan yabancı devlet vatandaşlığını kazananlardan: yabancı devlet vatandaşlığını gösterir belgenin Türkçe tercümesi tasdikli bir örneği,
2-"Form C" dilekçe
3-Nüfusta kayıtlı olduğu yeri gösterir bir belge
1-İzin alarak geçmek isteyenlerden: yabancı devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belge

2-"Form B" dilekçe,

3-2 adet resim

4-Nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge

-

36

Ahıska Türkleri

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösterir belge

-

37

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın çocukları

1-Dilekçe,

2-Doğum belgesi,

3-Doğum tutanağı,

4-Velayet kararı,

5-Türk vatandaşı ana yada babaya ait nüfus kayıt örneği

-

38

Türk Vatandaşlığından çıkma izni

1-Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığını kazandığına ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi

2-Dilekçe

-

39

5203 sayılı Kanunla tanına hakların kullanılmasına ilişkin belge

1- Dilekçe

2- İki adet fotoğraf

-

40

Başka bir devlet vatandaşlığına geçme nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi

1-403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesine göre vatandaşlığın kaybettirilebilmesi için, ilgili Kurumdan teklif yazısı

-

41

Askerlik nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi

1- Milli Savunma Bakanlığının teklifi

-

42

Evlenerek giden ve baba hanesinde yersel yazım nedeniyle kaydı olmayan kadınların anne ve babası veya kardeşleriyle aile bağlarının kurulması

1-Dilekçe,

2-Evlenme belgesi gibi anne-babayla soybağı olduğunu gösteren belge veya mahkemeden alınacak tespit kararı

10 DAKİKA

43

Nüfus kütüklerinde yanlış olduğu iddia edilen bilgilerin araştırılması işlemi

1-Dilekçe

2-Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge

10 DAKİKA

44

Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ görünenler hakkında araştırma yapılması işlemi

1- Dilekçe

2-Varsa ölüme ilişkin resmi bir belge

10 DAKİKA

45

Dış ülkelerde yapılan ancak yurt dışında bildirilmeyen evlenmelerin tescili

1- Dilekçe

2-Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi

10 DAKİKA

46

Nüfus olayları ile ilgili taleplerin ve sorunların incelenerek sonuçlandırılması

1-Dilekçe

8 DAKİKA

47

Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtlar ile aile kütüğüne yanlışlıkla düşülen açıklamaların silinmesi

1-Dilekçe

-

48

Göçmen olarak veya yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazananların aile kayıtlarının birleştirilmesi

1-Dilekçe

10 DAKİKA

49

Mükerrer kayıtların birbirine göre tamamlanması ve silinmesi

1-Dilekçe

30 DAKİKA

50

Dış temsilciliklerce düzenlenen form ve tutanaklardaki maddi hataların dayanak belgesine göre düzeltilmesi

1-Dilekçe

10 DAKİKA

51

Eski kütüklerdeki nüfus kayıtlarının aile kütüklerine alınması işlemi

1-Dilekçe

-

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:(BİRİM AMİRİ) İkinci Müracaat Yeri: Ataşehir Kaymakamlığı

İsim :RAMAZAN AYGEN İsim : Turgut ÇELENKOĞLU

Unvan :İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ Unvan : Kaymakam

Adres :Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköyü Yolu Sk.

Zübeyde Hanım Sk. No:9/2 ATAŞEHİR/İST. Adres : Aynı Adres

Tel :0 216 577 51 20-22 Tel : 0 216 577 51 10-13

Faks :0 216 577 51 21 Faks : 0 216 577 63 93

E-Posta :atasehirnufusmudurlugu@ttmail.com E-Posta : atasehir@istanbul.gov.tr