İSTANBUL ATAŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ' Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 3 (Üç) adet 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi' ünvanlı personel alımı yapılacaktır.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 Ay deneme süreli)

Personelin Ünvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 (Üç)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Erkek personel alınacaktır, (Yeterli sayıda sosyal yardım inceleme görevlisi bayan personelimiz mevcut olduğundan)

2-İşe alım sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak,

3- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Psikoloji, Sosyoloji, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler,İşletme ,iktisat,Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

4-Bilgisayar Programlarını kullanmak,( Özellikle Ofis programlarını iyi kullanabilmek, M.E.B. sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi getirmek )

5- İş tanımındaki belirtilen nitelikleri taşımak,

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

7- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

8- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak,

9-İstanbul Anadolu yakasında oturmak,

10-Askerlik görevini yapmış olmak.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıdaki belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sunulacaktır. İsteyen adayların belgelerinin asılları fotokopileri ile karşılaştırılıp uygunluğu tespit edildikten sonra iade edilebilecektir.

1-Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi fotokopisi,

2-(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,

4- 2 adet vesikalık fotoğraf(,Mülakata kalanlardan mülakata gelirken istenecektir.)

5- Askerliğini yapmış olduğuna dair belge,

6- Ehliyet fotokopisi,

7-İkametgah belgesi,

8-M.E.B. onaylı Bilgisayar Sertifikası veya Bilgisayar dersi aldığını gösteren Transkript Belgesi,

9-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Adaylar başvurularını 11.06.2014-24.06.2014 (mesai bitimi) tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sayfasındaki SYDV personel alım ilanları bölümünden online olarak yapacaklardır.

2- Online olarak başvuran adaylar; Vakıf Müdürlüğünde ve ilan ekinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak Başvuru İçin İstenen Belgeler başlıklı 2. bölümde belirtilen belgelerle birlikte 27.06.2014 tarihi saat 17.00'ye kadar Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne Merdivenköyyolu sokak.NO:5/1 Küçükbakkalköy ATAŞEHİR(kaymakamlık) adresine şahsen teslim edeceklerdir.

3- Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Evrakları tam ve uygun olan adaylara Evrak Alındı Belgesi verilecek ve başvurunun tamamlanması sağlanacaktır.

4- Mülakata çağrılacak olan adaylar; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesi (www.sosyalyardimlar.gov.tr), Ataşehir Kaymakamlığı web sitesi (www.ataşehir.gov.tr.) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilan panosunda ilan edilecektir.

5- Mülakat 03.07.2014 tarihinde saat 09.30' da Kaymakamlık Toplantı Salonunda

yapılacaktır. (Ataşehir Hükümet Konağı Kat:2)

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışmaları esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce online olarak yapılan başvurular KPSS P3 türüne göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve alınacak personel sayının 5 (beş) katı kadar aday (15 kişi) mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış olan adaylarda mülakata çağırılır.

2- Başvurusu kabul edilerek mülakata çağrılan adaylar, mülakat sonucunda Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak tespit edilen 3 asil 3 yedek olmak üzere toplam 6 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılır.

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar ile verilen süre içinde sözleşme yapmak için gelmeyenlerin tutanağa bağlanarak atamaları yapılmaz ve sözleşmeleri imzalanmaz. Bu durumda Mütevelli Heyetince yedek adaylarla öncelik sırasına göre sözleşme yapılması kararı verilebilir.

4- Başvurup ataması yapıldıktan sonra belirtilen tarihe kadar görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine Mütevelli Heyetince yedek adaylarla öncelik sırasına göre sözleşme yapılması kararı verilebilir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Online Müracaat Yeri: www.sosyalyardimlar.gov.tr.

Müracaat yeri: Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Merdivenköyyolu sokak NO:5/1Küçükbakkalköy Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0216 577 29 88 -0216

Fax : 0216 577 29 89

Kaymakamlık Web Adresi : http://www.atasehir.gov.tr

İLANEN DUYURULUR 11 /06/2014